Wytyczne projektowe

Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy

Pobierz

Standardy materiałowe sieci kanalizacyjnych w obszarze działania AQUANET S.A.

Pobierz

Warunki techniczne wykonania przepompowni z pompami zatapialnymi i tłoczni ścieków - branża technologiczna i konstrukcyjno-budowlana

Pobierz

Warunki techniczne wykonania przepompowni z pompami zatapialnymi i przepompowni – tłoczni – branża elektryczna, automatyki i pomiarów (AKP)

Pobierz

Projektowanie i wykonawstwo robót remontowych (renowacyjnych) obiektów, sieci i przyłączy nakanlizacyjnych w obszarze działania Aquanet S.A

Pobierz

Formularze i wnioski

Jest to pierwszy krok konieczny do wykonania przed uzyskaniem warunków technicznych. W wydanej opinii określane są podstawowe informacje uwzględniające lokalizację inwestycji, jej dostęp do sieci kanalizacji deszczowej oraz pozostałe istotne parametry / ograniczenia.

Na podstawie złożonego wniosku można otrzymać:

a) opinię z podstawowymi danymi j.w.,
b) pismo informacyjne (w przypadku braku uzbrojenia lub braku technicznych możliwości).

Przejdź do listy wniosków

Po uzyskaniu opinii, w odpowiedzi na złożony wniosek, określane są warunki techniczne w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub opomiarowania ilości wód opadowych i roztopowych na przyłączu. W dokumencie tym wskazane są szczegółowe informacje techniczne, które służą do opracowania projektu technicznego.

Na podstawie złożonego wniosku można otrzymać:

a) warunki techniczne (jeżeli wnioskującym jest Inwestor lub pełnomocnik),
b) opinię (jeżeli wnioskującym nie jest Inwestor ani pełnomocnik).

Przejdź do listy wniosków

Jeżeli realizacja inwestycji budowlanej zakłada wykonanie wykopów, które będą wymagały odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej (np. wykop pod budowę garażu podziemnego), należy uzyskać warunki techniczne.

Na podstawie złożonego wniosku można uzyskać:

a) warunki techniczne,
b) informację o braku możliwości odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z wykopu bezpośrednio do sieci kanalizacji deszczowej.

Przejdź do listy wniosków

Po uzyskaniu warunków technicznych należy opracować, z ich uwzględnieniem, projekt techniczny.

Na podstawie złożonego wniosku można uzyskać:

a) uzgodnienie/zaopiniowanie projektu technicznego,
b) uwagi do złożonego projektu technicznego,
c) brak uzgodnienia / zaopiniowania projektu technicznego (gdy wszystkie istotne uwagi lub zalecenia nie zostały wyjaśnione lub uwzględnione w projekcie).

Przejdź do listy wniosków

Odbiór wykonanego przyłącza, sieci lub innej instalacji następuje na podstawie złożonego wniosku. Chęć odbioru przyłącza należy zgłosić na 14 dni przed terminem rozpoczęcia robót.

Na podstawie złożonego wniosku można uzyskać:

a) odbiór końcowy wykonanego przyłącza, sieci lub instalacji,
b) odbiór techniczny wykonanego przyłącza, sieci lub instalacji,
c) uwagi do złożonego zgłoszenia.

Dział Eksploatacji Systemów Kanalizacji Deszczowej realizuje również:

– inspekcje CCTV kanałów, studzienek,
– czyszczenie kanałów, studzienek, wpustów,
– weryfikację podłączenia instalacji do sieci kanalizacji deszczowej.

Przejdź do listy wniosków

Lista wniosków

Uwaga! Klikając pole „Pobierz PDF” lub „Wypełnij online” zostaniesz przeniesiony na stronę www.aquanet-retencja.pl lub www.aquanet.pl

Lp.
Opis wniosku
Wniosek
Lp.1a.

Wniosek o wydanie / zmianę opinii o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej (AQ-IBM-34)

Lp.1b.

Wniosek o wydanie / zmianę opinii o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub innego obiektu (AQ-IBM-34)

Lp.2a.

Wniosek o wydanie / zmianę warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej (AQ-IBM-34)

Lp.2b.

Wniosek o wydanie / zmianę warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz innych obiektów (AQ-IBM-34)

Lp.2c.

Wniosek wykonania usługi wydania / aktualizacji warunków technicznych na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania, w celu przyłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub innego obiektu (AQ-IBM-34)

Lp.3.

Wniosek o wydanie / zmianę warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wykopu otwartego (należy wypełnić wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacji deszczowej na terenie m. Poznania budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz innych obiektów) wskazując w punkcie 13 “inny obiekt” rodzaj: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wykopu otwartego (AQ-IBM-34)

Lp.4.

Wniosek zlecenia wykonania usługi uzgodnienia/opiniowania projektu (uzupełnionego projektu / zmian i aktualizacji projektu) technicznego sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przyłączy, opomiarowania, przepompowni, podczyszczania wód opadowych i roztopowych (AQ-IBM-33)

Lp.5a.

Wniosek zgłoszenia zamiaru realizacji przyłącza

Lp.5b.

Wniosek zgłoszenia odbioru sieci lub innych obiektów

Lp.5c.

Zlecenie wykonania usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnej (27-1458)

Lp.5d.

Zlecenie wykonania usługi wydania opinii stanu technicznego sieci kanalizacyjnej, na podstawie wykonanej inspekcji CCTV (29-1460)

Lp.5e.

Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Lp.5f.

Wniosek o zmianę danych objętych umową na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Lp.6.

Zlecenie wydania duplikatu opinii / warunków technicznych / warunków przyłączenia / pisma uzgadniającego dokumentację projektową / dokumentacji projektowej (AQ-IBM-15-1)

Lp.7.

Odstąpienie od zlecenia wykonania usługi: wydania/ zmiany warunków, zaopiniowania projektu, wydania duplikatu dokumentu (AQ-IBM-06-1)

Złóż wniosek

Wypełniony i podpisany wniosek w wersji elektronicznej PDF należy przesłać na adres email: techniczny@aquanet.pl

Złóż dokumentację techniczną

Kompletną dokumentację w wersji elektronicznej PDF wraz ze skanem „zlecenia wykonania usługi uzgodnienia (zaopiniowania) dokumentacji” proszę umieścić w jednym folderze o nazwie wg wzoru: „miejscowość”_”ulica”_”numer głównej działki geodezyjnej inwestycji” (np. Poznań_Wołkowyska_115-5), spakuj do pliku ZIP i umieść na serwerze poprzez link odsyłający: