Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne jest rodzajem decyzji administracyjnej, która uprawnia do korzystania z wód, wykonywania i utrzymania urządzeń wodnych oraz reguluje prawa i obowiązki w tym zakresie. Organem odpowiedzialnym za wydanie decyzji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a dokładniej właściwy ze względu na miejsce korzystania z wód Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich. Pozwolenie to jest wydawane na podstawie wniosku i dołączonej do niego dokumentacji określonej w ustawie Prawo Wodne (dokumentację opiszemy w odrębnym wpisie). 

W jakich przypadkach musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Według Prawa Wodnego, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest między innymi na: 

 • usługi wodne tj. na przykład na pobór wód podziemnych i powierzchniowych, odprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń wodnych oraz odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych,
 • szczególne korzystanie z wód, czyli np. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów. 
 • wykonanie urządzeń wodnych – np. wylotów kanalizacji deszczowej, rowów. 

Więcej przykładów znajdziesz w Prawie Wodnym.

Pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

W przypadku wód opadowych uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest konieczne w sytuacji gdy będziemy odprowadzać je poprzez zamknięte lub otwarte systemy kanalizacji deszczowej lub system kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. 

Ponadto, na budowę urządzenia wodnego-  np. wylotu kanalizacji deszczowej musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie takiego urządzenia wodnego.

Zgodnie z definicją zawartą w Prawie Wodnym urządzeniami wodnymi są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym m.in.:

 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych,
 • urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,
 • sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami.

Jakość wód opadowych

Oczywiście takie wody muszą spełniać pewne normy jakościowe. Zawarte w nich zanieczyszczenia nie mogą przekraczać 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych oraz 100 mg/l zawiesiny ogólnej. Ustawa, czy rozporządzenie nie określa konkretnych rozwiązań, które pozwolą nam spełnić ten obowiązek. Najczęściej montuje się podczyszczalnie składającą się z osadnika i separatora substancji ropopochodnych, choć nie są one wymagane jeżeli zanieczyszczenia nie przekraczają powyższych progów. 

Obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego 

Wody Polskie wydając pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód zobowiążą nas m.in. do odprowadzania do odbiornika wyłącznie wód opadowych lub roztopowych, utrzymywania urządzeń wodnych użytkowanych w ramach pozwolenia wodnoprawnego, w należytym stanie technicznym, a także wykonywania prac naprawczych, utrzymywania w należytym stanie i wykonywania dwa razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających, czy niezwłocznego usunięcia przyczyn i skutków awarii jeżeli wystąpi. 

Wykonałeś urządzenie wodne bez wymaganego pozwolenia? Zalegalizuj je! 

Jeżeli wykonałeś urządzenie wodne bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, należy wystąpić do Wód Polskich z wnioskiem o legalizację urządzenia wodnego. Jeśli nie wystąpisz z wnioskiem o legalizację jednostka Wód Polskich może wydać decyzję o obowiązku likwidacji tego urządzenia wodnego. Do wniosku należy dołączyć operat wodnoprawny oraz dokumenty wymienione w art. 407 ust. 2 oraz art. 422 ustawy Prawo Wodne. 

Podstawa prawna

 • Definicja urządzenia wodnego – art. 16 pkt 65) ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625)
 • Korzystanie z wód i usługi wodne – art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625)
 • Pozwolenie wodnoprawne – art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625)
 • Legalizacja urządzeń wodnych – art. 190 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625)
 • Jakość wód deszczowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

Ustawa prawo wodne: link

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych: link 

Czym jest pozwolenie wodnoprawne

Zobacz pozostałe wpisy

Co musi zawierać wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

Jeżeli chcesz uzyskać pozwolenie wodnoprawne np. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych warunkiem koniecznym jest przedłożenie do organu wszy...

Pozwolenie wodnoprawne na „deszczówkę”

Pozwolenie wodnoprawne jest rodzajem decyzji administracyjnej, która uprawnia do korzystania z wód, wykonywania i utrzymania urządzeń wodnych oraz ...