Jeżeli chcesz uzyskać pozwolenie wodnoprawne np. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych warunkiem koniecznym jest przedłożenie do organu wszystkich wymaganych załączników do wniosku, o których mowa w Prawie Wodnym. Bez nich organ będzie cię wzywał do uzupełnień, by móc wszcząć postępowanie administracyjne lub pozostawi taki wniosek bez rozpoznania. Poniżej lista załączników, które należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.  

Załączniki, które należy dołączyć do wniosku:

  • operat wodnoprawny, spełniający wymagania określone w ustawie Prawo Wodne wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
  • w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli były wydane. Jeżeli nie- należy przedłożyć oświadczenie;
  • ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
  • wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych;
  • potwierdzenie skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli jest wymagane,
  • pełnomocnictwo oraz opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagane),
  • opłata skarbowa za wydanie zgody wodnoprawnej (250 zł w roku 2023).

UWAGA: Należy pamiętać, że wszystkie dołączane decyzje czy wypisy i wyrysy muszą być oryginałami lub uwierzytelnioną kopią.

Co więcej, istnieje możliwość przedłożenia elektronicznych wersji dokumentów takich jak pełnomocnictwo, czy wypisu z rejestru gruntów, jednakże muszą one zostać poświadczone podpisem elektronicznym. 

Jeżeli nie dołączymy wszystkich wymaganych załączników, organ wezwie nas do uzupełnienia braków formalnych co wydłuży cały proces. W przypadku, w którym do wniosku dołączymy wszystkie wymagane załączniki, nastąpi wszczęcie postępowania administracyjnego. Od tego czasu organ ma ustawowo 30 dni na wydanie decyzji, jednakże, często ze względu na obszerny materiał dowodowy może nas poinformować pisemnie, że sprawa nie zostanie załatwiona w terminie.

Aquanet Retencja radzi – przykład z życia wzięty

Możemy wam jeszcze podpowiedzieć, że jeżeli korzystacie z elektronicznej wersji wypisu z rejestru gruntów, oprócz pliku z podpisem (np. XAdES), warto dodać plik z poświadczeniem poprawnego odczytu podpisu. Mieliśmy sytuację, że mimo dołączenia pliku XAdES z podpisem, organ miał problem z odczytem.

Prawo wodne: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

 

Zobacz pozostałe wpisy

Co musi zawierać wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

Jeżeli chcesz uzyskać pozwolenie wodnoprawne np. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych warunkiem koniecznym jest przedłożenie do organu wszy...

Pozwolenie wodnoprawne na „deszczówkę”

Pozwolenie wodnoprawne jest rodzajem decyzji administracyjnej, która uprawnia do korzystania z wód, wykonywania i utrzymania urządzeń wodnych oraz ...